Algemene voorwaarden Djuli Bravenboer
Artikel 1 – Informatie over Djuli Bravenboer
Naam onderneming: Djuli Bravenboer
Btw-nummer: BE0683.964.024
E-mail: info@djulibravenboer.com

Artikel 2 – Definities
Overeenkomst: De overeenkomst op afstand gesloten tussen Djuli Bravenboer en de Klant voor de aankoop van diensten al dan niet via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.
Werkdag: Elke dag, behalve zaterdag, zondag en nationale feestdagen in België
Onderneming: Djuli Bravenboer opgericht naar het recht van België met maatschappelijke zetel te 3221 Holsbeek, Sint-Jobsweg 5 en btw-nummer 0683.964.024
Klant: Elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die binnen of buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen.
Aanbod: Het aanbieden van Producten via de Website of via plug&pay, dan wel via offerte. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.
Producten: Alle producten beschikbaar voor aankoop op de Website.
Diensten: Alle diensten die door de onderneming worden geleverd
Website: De website van Djuli Bravenboer (www.djulibravenboer.com en de daaraan gelinkte betaalpagina’s)


Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Onderneming en op alle Overeenkomsten.
3.2. Deze algemene voorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst met de Klant.
  Deze algemene voorwaarden zullen, minstens vóór het afsluiten van de Overeenkomst, ter beschikking van de Klant worden gesteld op een wijze die de Klant in staat zal stellen de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.
3.3. De algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant die afwijken van onderhavige algemene voorwaarden van de Onderneming zijn niet van toepassing, tenzij in het geval de Onderneming deze voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 4 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst
De klant kan via de website van de Onderneming aankopen dan wel kan er een aanbod op maat worden samengesteld.

4.1. De Overeenkomst is gesloten zodra de Klant het Aanbod en de algemene voorwaarden heeft aanvaard, hetzij op het moment dat de Onderneming aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de Klant, indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden, hetzij vanaf de aankoop via de website.
4.2. De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.
4.3. Indien de Onderneming zou werken met een offerte, dan is deze enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de offerte. Na afloop van deze termijn kan de Klant de offerte niet meer aanvaarden, tenzij met schriftelijk akkoord van de onderneming. Offertes gelden enkel voor de diensten die hier uitdrukkelijk in werden opgenomen.
Offertes en/of aankopen via de website gelden enkel voor de diensten die hierin uitdrukkelijk werden opgenomen. Indien de klant bijkomende diensten wenst, dient er een nieuwe overeenkomst afgesloten te worden tussen partijen.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht
5.1. De Onderneming voert met de vereiste zorg de toevertrouwde opdrachten gewetensvol, waardig, eerlijk, discreet en in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.
5.2. Behoudens andersluidend beding is de Onderneming niet verplicht de juistheid en de volledigheid na te gaan van de gegevens, die de klant of diens aangestelde aan haar overmaken.

5.3. De Onderneming zal geenszins aansprakelijk kunnen worden gesteld voor handelingen, verklaringen en gedragingen van zijn klant, van diens aangestelden of van personen die geen deel uitmaken van het kantoor van de Onderneming.

5.4. De Onderneming verbindt er zich toe de meeste zorg te besteden aan de uitvoering van de hem toevertrouwde opdrachten, voor zover haar daartoe de vereisten middelen ter hand gesteld worden. Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de behaalde resultaten.

5.5. De Onderneming mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zijn keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).
5.6. De diensten zullen geleverd worden op het overeengekomen tijdstip.
5.7. De Onderneming verbindt zich ertoe de Producten (foto’s) te leveren binnen een termijn van 30 dagen na de fotoshoot en de afgewerkte foto’s 30 dagen na de selectie van de Klant uit de volledige galerij, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de Onderneming en de Klant op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt.
5.8. Indien de Onderneming niet in staat is om de Producten of diensten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt de Onderneming zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Klant zal de Onderneming dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als de Onderneming de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren.

Artikel 6 – rechten en plichten van de klant

6.1. De klant verbindt er zich toe de Onderneming alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen. De cliënt zal de werkzaamheden verrichten die hem desgevallend op basis van de overeenkomst toekomen.
6.2. De klant zal elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis brengen van de Onderneming.
6.3. Indien de Onderneming hierom verzoekt, zal de klant schriftelijk bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn.
6.4. De klant zal nagaan of de door de Onderneming geleverde diensten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, de Onderneming hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, ten laatste 14 kalenderdagen na ontvangst ervan of na de uitvoering van de overeenkomst.

6.5. De klant blijft o.a. zelf verantwoordelijk (i) voor zijn managementbeslissingen, zijn beleid en bedrijfsvoering; (ii) zijn beslissingen die mogelijkerwijze de diensten van de Onderneming, of het resultaat ervan kunnen beïnvloeden; (iii) de eventuele implementatie die de diensten van de Onderneming zou vereisen evenals eventuele voordelen die dit zou opleveren.
6.6. De Onderneming kan bijkomende vergoedingen en/of kosten vorderen die zouden voortvloeien uit de vertraging die de uitvoering van de opdracht zou oplopen door het in gebreke blijven van de cliënt om zijn verplichtingen overeenkomstig huidig artikel na te leven.
6.7. Verdere verbintenissen in hoofde van de cliënt ten opzichte van de Onderneming kunnen worden omschreven in de offerte of in een onderlinge overeenkomst.


Artikel 7 – Vergoeding en betaling
7.1. De prijzen van de Producten en diensten zijn de prijzen die zijn vermeld op de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst of die in een offerte worden vermeld.
7.2. Alle prijzen zijn exclusief btw tegen het geldende huidige tarief in het land van verblijf van de Klant.
7.3. Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant en worden vermeld.
7.4 Alle rechtstreekse bij derden gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, zijn niet inbegrepen in de vergoedingen en zullen bijkomend aan de vergoedingen toegevoegd en gefactureerd worden. Op schriftelijk verzoek van de Klant, zal de Onderneming het bewijs van de voor rekening van de cliënt gemaakte kosten voorleggen.
7.5. Als een Product niet correct geprijsd is op de Website, zal de Onderneming schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra de Onderneming kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de Producten en diensten te blijven kopen of de bestelling te annuleren in overeenstemming met de annuleringsprocedure bepaald in clausule 8. De bestelling wordt pas verwerkt nadat de Onderneming de instructies van de Klant heeft ontvangen binnen 24h. vanaf het moment dat de Onderneming de Klant in kennis heeft gesteld. Als de Onderneming er niet in slaagt om contact op te nemen met de Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als de Onderneming geen antwoord van de Klant ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt de Onderneming de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant daarvan schriftelijk in kennis.

7.6. De onderneming kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindfactuur van vergoedingen en kosten.
De Onderneming behoudt zich het recht voor met de prestaties pas te starten op het ogenblik dat een gefactureerd voorschot betaald werd door de cliënt.
7.7. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen.

Wanneer de factuur niet tijdig wordt betaald, heeft de Onderneming het recht de fotoshoot te annuleren. De Onderneming brengt de Klant hiervan op de hoogte per e-mail.

Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot verwijlintresten aan een intrestvoet van 1% per maand en een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10% van de onbetaalde bedragen met een minimum van 25 EUR. Deze forfaitaire vergoeding zal desgevallend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met de vergoeding van de opgelopen invorderingskosten. Bijkomend zullen alle nog niet-opeisbare vorderingen opeisbaar worden.
7.8. Alle betwistingen van vergoedingen en kosten dienen per aangetekend schrijven binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan de Onderneming. Indien geen tijdige betwisting de Onderneming bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten en wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Na deze termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd, en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd. De factuur wordt, behoudens tegenbewijs, geacht ontvangen te zijn op factuurdatum, daar deze facturen enkel via elektronische weg worden verzonden.

Betwisting van facturen geeft geen recht op schorsing van de betalingsverplichting van de Klant.

7.9. De prijzen van de onderneming zijn gebaseerd op de op dat moment gekende kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de onderneming niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de offerte dan wel het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

7.10 De onderneming kan niet aan de prijs worden gehouden, indien de klant redelijkerwijze kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijk materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoger korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

Artikel 8 – Betaling en betalingsmiddelen
8.1. De Klant kan de Producten en diensten betalen via de volgende betaalmiddelen:
- Creditcard
- Bancontact
- Paypall
- KBC
- Ideal
- Belfius pay button
- Overschrijving
8.2. De Klant moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.
8.3. Indien de Klant betaalt via bankoverschrijving, zal de Onderneming de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als de Onderneming niet de volledige betaling ontvangt binnen 48h na ontvangst van de bestelling, heeft de Onderneming het recht om de bestelling automatisch te annuleren.
Artikel 9 – Opschorting
9.1. In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de Klant van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van facturen overeenkomstig artikel 5, heeft de Onderneming het recht om de uitvoering van haar opdrachten op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
9.2. De Onderneming brengt de cliënt hiervan per aangetekend schrijven of per e-mail op de hoogte, de eerste aanmaning voor nog openstaande facturen is hiervoor voldoende.

9.3. De onderneming kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enig nadelig gevolg m.b.t. de schorsing of uitstel van uitvoering ten aanzien van haar cliënt.
9.4. Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt.
De Onderneming is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de openstaande facturen met betrekking tot de reeds verrichte werkzaamheden.Artikel 10 – Recht om een bestelling te annuleren vóór de uitvoering van de diensten
10.1. De Klant heeft het recht om de bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren ten laatste 24 uur voor de uitvoering van de diensten.

10.2. De Klant kan de bestelling annuleren door verzending van een e-mail naar info@djulibravenboer.com.
  Na annulering van de bestelling ontvangt de Klant een bevestiging van de annulering via e-mail en zal de Onderneming de klant een tegoedbon bezorgen van dezelfde waarde, de Onderneming heeft het recht om eventuele reeds gemaakte kosten door te rekenen aan de klant.
10.3. Indien de annulering niet gebeurt conform artikel 10.1, kan de Klant de bestelling niet meer annuleren.

10.4. Indien het niet mogelijk was de bestelling te annuleren (dus wanneer de Klant annuleert minder dan 24h op voorhand) of niet opdaagt, dan zal de klant het volledig betaalde bedrag/ het bedrag zoals overeengekomen in de offerte verschuldigd zijn aan de onderneming.


Artikel 11 – Herroepingsrecht en terugbetaling

11.1. Indien de klant een consument is, heeft de klant een wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende de termijn zoals bepaald in clausule 9.2. Dit betekent dat de Klant kan beslissen om de aankopen gedurende de betrokken termijn niet te bewaren. De Klant moet de Onderneming op de hoogte brengen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen. De Klant hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.

11.2. De Klant beschikt over veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen.
  Indien de Onderneming de Klant niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant, zal de Klant twaalf (12) maanden de tijd hebben om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag na het einde van de bovenvermelde eerste termijn van veertien (14) dagen. Indien de Onderneming de Klant de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant binnen de bovenvermelde termijn van twaalf (12) maanden, heeft de Klant veertien (14) dagen de tijd om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag nadat de Klant de informatie van de Onderneming heeft ontvangen.

11.3. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot:
  a) Dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is uitgevoerd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en met de erkenning dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen nadat de Overeenkomst volledig is uitgevoerd door de Onderneming;
11.4. Indien de Klant beslist de Overeenkomst te herroepen, moet de Klant de Onderneming daarvan op de hoogte brengen binnen de hierboven vermelde termijnen door verzending van een e-mail naar info@djulibravenboer.com waarin ondubbelzinnig wordt verklaard dat hij de Overeenkomst wenst te herroepen.
11.5. In geval van herroeping
  a) zal de Onderneming de reeds door de Klant betaalde bedragen terugbetalen. De Onderneming kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met de kosten die reeds werden gemaakt voor de levering van de diensten.
  b) De Onderneming zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de herroeping.
  c) De Onderneming zal de Klant terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant gebruikt heeft om te betalen.
  d) De Onderneming heeft het recht om de Klant terug te betalen met vouchers als de Klant vouchers heeft gebruikt om de diensten te betalen.
Artikel 12 – Beëindiging door de onderneming
12.1. De onderneming kan de overeenkomst op elk ogenblik, middels voorafgaande ingebrekestelling en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voorzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals onder meer, maar niet beperkt tot:
- Omstandigheden die de onafhankelijkheid van de onderneming in het gedrag brengen
- De kennelijke tekortkoming(en) van de Klant ten aanzien van zijn eigen verbintenissen, zoals omschreven in deze algemene voorwaarde en in de eventuele overeenkomst
- In geval van WCO, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de Klant
- Wijziging in het risicoprofiel van de Klant
- Gebrek aan (tijdige) betaling door de klant.
12.2. De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, zullen door de onderneming per aangetekend schrijven aan de Klant worden meegedeeld.
12.3. De onderneming zal steeds recht hebben op de betaling van de uurlonen en kosten m.b.t; de reeds verrichte werkzaamheden en verleende diensten

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.1. De onderneming kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door haar werden aanvaard.
13.2. De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de professionele tekortkomingen die vóór de inwerkingtreding van de onderhavige overeenkomst door om het even welke partij mochten begaan zijn.
13.3. De Onderneming zal geenszins aansprakelijk kunnen worden gesteld voor handelingen, verklaringen en gedragingen van zijn klant, van diens aangestelden of van personen die geen deel uitmaken van het kantoor van de Onderneming.
13.4. De maximale en volledige aansprakelijkheid van de Onderneming en haar aangestelden voor de uitvoering van de opdrachten is beperkt tot maximaal het overeengekomen bedrag van de diensten. Dit beding geldt niet in geval van opzet of zware fout van de onderneming of haar aangestelden of bij de niet-uitvoering van essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, behoudens overmacht en de gevallen beschreven in art. 7.
13.5. Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.
13.6. Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel 14 – Gebruik van persoonsgegevens
14.1. Partijen bevestigen alle toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna ‘privacywetgeving’) na te leven.

14.2. De klant bevestigt dat hij de voorwaarden van de privacyverklaring van de Onderneming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens aanvaard heeft en dat hij op de hoogte gebracht werd van het feit dat de privacyverklaring op ieder moment kan geraadpleegd worden via de website djulibravenboer.com

Artikel 15 – Overmacht
15.1. De Onderneming is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht.
15.2. In geval van Overmacht:
  a) zal de Onderneming de Klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail; en;
  b) zullen de verplichtingen van de Onderneming krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van Overmacht. Wanneer de situatie van Overmacht invloed heeft op de levering van de Diensten, zal de Onderneming een nieuwe leveringsdatum regelen met de Klant nadat de situatie van Overmacht voorbij is.
15.3. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de Onderneming gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de Onderneming tot betaling van enige vergoeding aan de klant kan worden gehouden.
15.4. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door de Onderneming geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de Onderneming, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of lock- out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, storing in de software, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.


Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten
16.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door de Onderneming.

16.2. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. De inhoud van de website, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.
16.3. Indien de onderneming documenten overmaakt dan mag de inhoud van deze documenten onder geen beding door de cliënt worden overgemaakt aan derde partijen, dochterondernemingen, moederondernemingen, partners of medewerkers.
16.4. Partijen kunnen hiervan enkel afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.
16.5 De Klant mag de foto’s niet bewerken, tenzij de Onderneming hiermee akkoord gaat.
16.6. Indien de Klant de foto’s gebruikt, o.a. op social media of op de website, dan dient hij de naam van de Onderneming te vermelden.
16.7. Indien de Klant de producten/foto’s overmaken aan derden, dan heeft hij hiervoor toestemming nodig en dient een naamsvermelding te gebeuren.
16.8. Indien de cliënt deze bepalingen overtreedt en zonder toestemming de documenten waarop intellectuele eigendomsrechten rust gebruikt, zal hij gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding die forfaitair word vastgesteld op 2.500,00 euro, onverminderd het recht van de Onderneming om een hogere vergoeding te vragen indien deze forfaitaire schadevergoeding niet alle schade dekt.
Artikel 17 – Toepasselijk recht
17.1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van België. Dit betekent dat de Overeenkomsten voor de aankoop van diensten via onze Website en alle geschillen of eisen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden geregeld door het Belgisch recht.


Artikel 18 – Varia
18.1. De Onderneming kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Diensten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant en de Onderneming.
18.2. De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.

Algemene voorwaarden